Archiwalne 2013

XXII OGÓLNOPOLSKIE FORUM KOBIET LUTERAŃSKICH
Stało się już tradycją, że w drugiej połowie września w Warszawie spotykają się uczestniczki Ogólnopolskiego Forum Kobiet Luterańskich. Tak też było i w tym roku, gdyż w weekend kończący tegoroczne lato, w dniach 20 -22.09. do Warszawy zjechały panie z różnych stron Polski, aby spotkać się podczas kolejnego, XXII-go już Forum. W piątkowy wieczór do zgromadzonych w popularnej „Synodałce” uczestniczek Forum, zwrócił się ze słowami pozdrowienia Biskup Kościoła.

Dobrą tradycją piątkowego wieczoru jest spotkanie integracyjne połączone z zabawą i konkursami, a co roku przygotowywane przez inną parafię. Tym razem wieczór przygotowała parafia z Łodzi. Po krótkim przedstawieniu historii i dnia dzisiejszego swojej Parafii, panie z Łodzi zaprosiły do konkursu i zagadek, wymagających wiedzy, ale traktowanych na wesoło. Po trudach tygodnia i często dość dalekiej podróży spotkanie o nieco „lżejszym” charakterze wydaje się potrzebne. Dzień zakończyła wieczorna modlitwa.
Sobota była dniem oficjalnego otwarcia Forum, którego po porannej modlitwie dokonała Przewodnicząca Synodalnej Komisji ds. Kobiet, organizatora Forum.

Miłym akcentem były gratulacje i życzenia skierowane do Diakon Aleksandry Błahut-Kowalczyk z okazji 30-lecia jej ordynacji -niech dobry Bóg ma Ją zawsze w swojej opiece!
Tematem tegorocznego Forum były „Kobiety Reformacji”. Wygłoszono dwa referaty. W pierwszym pani Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska przybliżyła kobiety, które współpracowały z apostołem Pawłem, w drugim dr Małgorzata Grzywacz nakreśliła postacie kobiet biorących udział w dziele Reformacji w różnych krajach Europy, w tym także i w Polsce. Oba referaty zostały wzbogacone obrazem i wzbudziły niekłamane zainteresowanie. Ze względu na brak polskojęzycznych publikacji dotyczących poruszanej tematyki stanowiły cenne źródło wiedzy.

Wysłuchane referaty stanęły u podstaw dyskusji prowadzonej w czterech grupach (podziału dokonanym w „smaczny” sposób częstując czterema gatunkami cukierków). Po dyskusji w grupach i przekazaniu przez ich przedstawicielki informacji o przebiegu dyskusji i wynikających wniosków, przystąpiono do zredagowania Dokumentu Końcowego Forum.
Miłym momentem było wystąpienie gościa Forum, ksiądz Lenki Risianovej ze Słowacji, która w ciepłych słowach przekazała pozdrowienia dla uczestniczek Forum. W Forum uczestniczyła również Przedstawicielka bratniego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.
Po wieczornej modlitwie w sobotni wieczór panie udały się na Podzamcze, gdzie podziwiały pokazy kolorowych fontann.

W niedzielę uczestniczki Forum wzięły udział w nabożeństwie głównym w Parafii Św. Trójcy w Warszawie. Kazanie wygłosiła diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk. Nabożeństwo uświetnił występ chóru ze Szwecji.

Po obiedzie przygotowanym w salce parafialnej przy ul. Kredytowej nadszedł moment pożegnania, ale jak stwierdziły z żalem rozstające się panie, każde zakończenie Forum to nadzieja, jeśli tylko Bóg pozwoli, na kolejne spotkanie za rok.
SPOTKANIE KOBIET W WITTENBERDZE
W dniach 19-23. czerwca br. w Wittenberdze spotkały się przedstawicielki luterańskiej parafii Świętej Trójcy oraz parafii ewangelicko-reformowanej z Warszawy z przedstawicielkami kościoła ewangelickiego Saksonii i kościoła husyckiego z Czech.

Spotkania te odbywają się od kilkunastu lat; początkowo były to tylko spotkania polsko-niemieckie, a od 2000 dołączyły również przedstawicielki kościoła husyckiego  z Czech. W tym roku z Polski pojechały na spotkanie: diakon Małgorzata Gaś, Anna Mużdżak, Magda Wellman i niżej podpisana z parafii ewangelicko-augsburskiej Świętej Trójcy oraz Marta Borkowska i Katarzyna Karpińska z parafii ewangelicko-reformowanej z Warszawy.

Tematem tegorocznego spotkania były „Kobiety Reformacji”. Zapoznałyśmy się z sylwetkami kobiet, które miały jakiś wpływ na rozwój Reformacji w poszczególnych krajach. Wysłuchałyśmy tez ciekawego wykładu historyka sztuki nt kobiet w sztuce, szczególnie w malarstwie w okresie Reformacji. Odbyły się też spotkania z odpowiedzialnym za organizację obchodów Dekady Lutra w Saksonii ks. S. Kasparick’iem, oraz jego żoną – dyrektorką Seminarium Kaznodziejskiego. Uczestniczki spotkania miały okazję tez zwiedzić Wittenbergę i okolice.
Aldona Karska

Ordynacja w Szczecinie
W sobotę 11 maja 2013 r., w Parafii Świętej Trójcy w Szczecinie miała miejsce uroczystość ordynacji na duchownego w posłudze diakona mgr teologii Izabeli Sikory. Uroczystość zgromadziła członków Parafii, przedstawicieli kościołów innych wyznań, a także władz miasta. Przybyli goście z różnych stron kraju oraz z Niemiec i Skandynawii.

Aktu ordynacji dokonał Biskup Kościoła, ks. Jerzy Samiec,  który przypomniał obowiązki związane ze służbą diakona oraz w ciepłych słowach życzył Ordynowanej wytrwałości i Bożej opieki w dalszej służbie.

Nowo ordynowaną panią Diakon przyjął do służby w Diecezji Wrocławskiej jej zwierzchnik, ks. bp. Ryszard Bogusz, wyrażając radość z tego faktu.

W wygłoszonym kazaniu Diakon w otwartej formie przedstawiła swoją drogę do podjęcia służby duchownego, szczerze i z pokorą przytaczając zarówno dobre jak i trudne jej etapy. Podkreślała wielokrotne wsparcie, jakiego doznawała od Boga i ludzi.

Podczas składania podziękowań szczególnie wzruszające było przepełnione wdzięcznością wspomnienie odwołanego w ubiegłym roku przez Boga do wieczności ks. Tadeusza Raszyka.
Pośród wielu życzeń i gratulacji przekazanych przez gości z kraju i zagranicy, znalazły się również, wyrażone pieśnią i kwiatkiem, życzenia od licznej grupy dzieci. Widać, że pani Diakon przekonała do siebie także najmłodszych, podobnie jak i dorosłych parafian, którzy zabiegali o jej ordynację.

Konferencja Kobiet w Skoczowie

27. kwietnia 2013 r. odbyła się w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie Diecezjalna Konferencja Delegatek Kół Pań Diecezji Cieszyńskiej, która zgromadziła prawie 40 osób z następujących miejscowości w kolejności alfabetycznej: z Brennej-Górek, Cieszyna, Drogomyśla, Dzięgielowa, Goleszowa, Godziszowa, Jasienicy, Jaworza, Simoradza, Skoczowa, Ustronia, Wisły-Głębiec. W konferencji uczestniczyła również trzyosobowa delegacja Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania z Czeskiego Cieszyna, z pastor Zdeną Pastuszkovą na czele.

Temat spotkania: O dzielności w przeciwnościach – skupił uwagę słuchaczek na  drogach życia diakonis i losie Diakonatu. Konferencję rozpoczęła s. Wanda Wieczorek rozważaniem Słowa Bożego o wiecznym przymierzu, które zawarł Bóg ze swym ludem  (Iz 55,3).

Jak powiedział Henri J.M. Nouwen: Przeciwności, a nawet nieszczęście mogą wywierać decydujący wpływ na życie człowieka i tak nim pokierować, że podejmie najważniejszą dla siebie decyzję. W kontekście tej myśli – o losach  sióstr i ich odwadze, jak również przeciwnościach, z którymi zetknęły się –  mówiły:

Władysława Magiera – o Siostrze Starszej, jak nazywano pierwszą przełożoną Diakonatu Eben-Ezer, s. Annę Klimszę;
Elżbieta Cieślar – o . s. Jadwidze Kunert – duchowej przewodniczce wielu;
A.Błahut-Kowalczyk – o Matce Przełożonej, s. Danucie Gerke; która przeprowadziła Diakonat przez trudne lata powojenne do 1981r.
S. Lidia Gottschalk – o współczesnych trudnościach i realiach  Diakonatu.

Drugą część spotkania prowadzoną przez Annę Wantulok wypełniły: wspólne zdjęcie uczestniczek konferencji, wymiana doświadczeń z poszczególnych kół i śpiew. Modlitwę na zakończenie zmówiła diakon Karina Chwastek-Kamieniorz, pobłogosławiła zebranym s. Lidia Gottschalk (abk aw)

 

Światowy Dzień Modlitwy 2013 – Warszawa
1 marca 2013 r. w Kościele Ewangelicko-Augsburskim Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie odbyło się nabożeństwo  Światowego Dnia Modlitwy (ŚDM) 2013. Organizatorem  był Komitet Krajowy ŚDM. W nabożeństwie aktywnie uczestniczyły przedstawicielki Kościołów różnych wyznań. W tym luteranki z obu warszawskich Parafii. Kazanie wygłosiła diakon Halina Radacz. Nabożeństwo zgromadziło wiernych Kościołów różnych tradycji.
Światowy Dzień Modlitwy obchodzony jest od końca XIX, zapoczątkowały go kobiety w Ameryce Północnej; w Polsce jest obchodzony od 50 lat. Nabożeństwa odprawiane są wg liturgii przygotowanej  za każdym razem przez kobiety z innego kraju. W tym roku liturgię przygotowały chrześcijanki z Francji.
Aldona Karska
Światowy Dzień Modlitwy 2013 – Cieszyn

Jak w wielu miejscach na świecie, 1. marca 2013r. , w kościele Jezusowym w Cieszynie rozbrzmiało się radosne: bonjour, bonjour, bonjour. Młode nauczycielki, studentka i uczennica wyznań ewangelicko-augsburskiego i rzym.-katolickiego – zaprezentowały liturgię Światowego Dnia Modlitwy napisaną przez chrześcijanki z Francji.

Hasłem przewodnim stały się słowa: Byłem przychodniem a przyjęliście mnie…Kazanie na ten temat wygłosiła diakon A. Błahut-Kowalczyk, stroną muzyczną pokierowała diakon J.Sikora, śpiew chóru uczynił uroczystość pełniejszą i piękną.

W trakcie nabożeństwa została zebrana kolekta na potrzeby lokalne, dla Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być razem” w Cieszynie, hostelu Przeciw przemocy, Wyrównać szanse.

Część poświęcona prezentacji francuskiej kultury, historii, tradycji, architektury, poprowadzona przez cenionego artystę J.C. Hauptmanna, skupiła w sali parafialnej wielu słuchaczy. Ów Alzatczyk, Francuz i Europejczyk w jednej osobie, jak przedstawił się znany nie tylko w środowisku ewangelickim muzyk, od lat mieszkający w Polsce, ze swobodą i finezją wprowadził zebranych w szczególny klimat. Francuskie ciasta, w wielu odsłonach, okazały się kunsztownym dodatkiem dla całości spotkania. (abk)